Wyprawka szkolna 2015
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.09.2015 r.
wyprawka.jpg      Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy będą się ubiegać o pomoc finansową na podstawie kryterium dochodowego utrzymano jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, które wynosi 574 zł na osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny przedstawić dokumenty takie jak przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne czyli dokumenty potwierdzające:

• wysokość uzyskanego dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu – np. zaświadczenie z urzędu skarbowego;
• posiadanie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy, umowę dzierżawy. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I.

   W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły, będą przyjmowane do 7 września 2015 r.


Odsłon: 1445