Przebudowa drogi gminnej Chełmica Duża - Chełmica Mała - Skórzno
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.04.2009 r.

baner_rpo.png
  

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Chełmica Duża – Chełmica Mała – Skórzno od km 1+012 do km 1+542 oraz od km 1+843 do km 2+270

Wartość całkowita projektu: 687.516,46 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:
343.758,23 zł
Kwota środków własnych:
343.758,23 zł

Oś priorytetowa: I - Rozwój infrastruktury technicznej 
Działanie: 1.1 - Infrastruktura drogowa
Numer wniosku: WND-RPKP.01.01.00-04-101/08
Numer umowy: WPW.I.3040-UE-143/2009
Wnioskodawca: Gmina Fabianki
Wykonawca robót:  P.R.D. "SPEC-DRÓG" Sp. z o.o.
 
Opis: Przedmiotem projektu będzie „Przebudowa drogi gminnej Chełmica Duża – Chełmica Mała – Skórzno od km 1+012 do km 1+542 oraz od km 1+843 do km 2+270”. Zakres projektu obejmuje roboty drogowe związane z usprawnieniem funkcjonowania i poprawą bezpieczeństwa ruchu. Odcinek od km 1+542 do km 1+843 posiada istniejącą nawierzchnię bitumiczną i dlatego odcinek ten będzie wyłączony z projektu. Na projektowanych do przebudowy odcinkach przewiduje się budowę następujących elementów:
a) Roboty ziemne
b) Podbudowa
c) Nawierzchnia
d) Odwodnienie
e) Pobocza
f) Zjazdy indywidualne
g) Roboty przygotowawcze
 
 
Cel: W związku z realizacją projektu nastąpi poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwiększenie konkurencyjności gospodarczej  regionu oraz poprawę życia i jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu spowoduje dostosowanie stanu funkcjonalnego drogi gminnej,  będącego na poziomie krytycznym wymagającym natychmiastowego nakładów, do obowiązujących standardów oraz aktualnego i przyszłego natężenia ruchu drogowego, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.
 
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 04.2009 r.
Data zakończenia realizacji projektu:
09.2009 r.
Status projektu:
zakończony

 
 

1. Wytyczenie i korytowanie drogi

   
 
 
       

 

 

2.  Wykonanie podbudowy

 
 
   
       
       

 

3.  Wykonanie warstwy wiążacej i ścieralnej

 
 
   
   

Odsłon: 6390