Wyprawka szkolna 2014
Redaktor: Administrator   
Dodano: 26.08.2014 r.
wyprawka.jpg       Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” będzie kontynuowany w 2014 r. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III i VI szkoły podstawowej.

Dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny przedstawić dokumenty takie jak przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne czyli dokumenty potwierdzające:
• wysokość uzyskanego dochodu w 2013 r. - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu – np. zaświadczenie z urzędu skarbowego;
• posiadanie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy, umowę dzierżawy,

   
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły, będą przyjmowane do 5 września 2014 r. Dokładny termin będzie podany po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów.

Odsłon: 1892