Działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu w ramach PROW
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.01.2014 r.
logo_lgd_zgl.jpg      W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego dnia 29.01.2009 r. został złożony wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wniosek o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 - Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju została podpisana 3.07.2009 roku, a środki finansowe przeznaczone na realizację LSR wyniosły 11 110 952 zł.

Wśród celów ogólnych strategii wyróżniamy:

1. Stworzenie warunków powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie zasobów z obszaru Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.
2. Rozwój funkcji turystycznej poprzez efektywne wykorzystanie i wypromowanie posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych.
3. Ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD.

Środki finansowe w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zostały przeznaczone na realizację następujących działań:
- Odnowa i rozwój wsi
- Małe projekty
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W ramach Odnowy i rozwoju wsi (charakter niezarobkowy operacji)przeprowadzono do tej pory III nabory, w ramach których podpisano 25 umów na kwotę 4 332 946,64 złotych.  Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in.:

-  Gmina Choceń - „Przebudowa i przystosowanie remizy w Choceniu do funkcji społeczno-kulturalnych etap 1" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 461 854,00 złotych,

-  Gmina i Miasto Lubień Kujawski - „Modernizacja budynku świetlicy poczekalni na świetlicę dla młodzieży wraz z poczekalnią dla podróżnych w Lubieniu Kujawskim" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 197 861,00 złotych.

-  Gmina Fabianki - „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Cypriance" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 245 900,00 złotych.

-  Gmina i Miasto Izbica Kujawska - „Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Długie - budowa ścieżki rowerowej" - na wnioskowaną kwotę dofinansowania 493 739,00 złotych.

-  Gmina Boniewo - „Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno - kulturalnej w miejscowości Lubomin" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 208 394,00 złotych.

-  Gmina Brześć Kujawski - „Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 384 551,00 złotych.

-  Gmina i Miasto Lubraniec - „Utworzenie parku rekreacyjnego - rozrywkowego nad Dunajem - I etap" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 427 500,00 złotych.

-  Gmina Lubanie - „Utwardzenie terenu pod plac rekreacyjno - wypoczynkowy wraz z miejscami postojowymi w Lubaniu" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 128 154,00 złotych.

-  Miasto i Gmina Chodecz - „Przebudowa miejsca rekreacji nad Jeziorem Chodeckim w miejscowości Chodecz" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 344 023,00 złotych.

-  Gmina Włocławek  - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo i Telążna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn" na wnioskowaną kwotę dofinansowania 374 216,00 złotych.    

Działaniem, które cieszy się największym zainteresowaniem wśród potencjalnych wnioskodawców są tzw. Małe projekty, pozwalające na podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, rozwijanie jej aktywności, jak również zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego czy rozwijanie turystyki lub rekreacji,. Do tej pory ogłoszono III nabory na sumę ok. 2 100 000 złotych, w którym łącznie wybrano 135 wniosków.

Małe projekty pozwoliły samorządom na wyremontowanie ok. 60 obiektów infrastruktury kulturowej i sportowo - rekreacyjnej, służącym lokalnym społecznościom. Zaniedbane z powodu braku funduszy świetlice wiejskie odzyskały swój dawny blask dzięki środkom uzyskanym za pośrednictwem wsparcia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Opisywane działanie pozwoliło również na organizację wielu imprez kulturalnych, mających za zadanie wpływ na podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności. I tak do tej pory na terenie gminy Lubanie zorganizowano „Majówkę na Kujawach" oraz „Powitalnie lata", a na terenie gminy Chodecz imprezę kulturalną „Kupała".

Małe projekty to także możliwość pozyskania funduszy na organizację różnego typu warsztatów, pozwalających aktywizować lokalną społeczność. Przykładem mogą być warsztaty taneczne, teatralne oraz plastyczno-manualne w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie oraz organizacja szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu dla seniorów wraz z utworzeniem klubu „@ktywny Senior w Sieci" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrańcu. 

Inne działania zrealizowane w ramach Małych projektów to m.in.:

-  Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla zespołu muzycznego „Kujawy Nadwiślańskie" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu.

-  Doposażenie w instrumenty muzyczne i elementy strojów dla orkiestry dętej i zespołu tanecznego, działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.

-  Utworzenie parku w Czerniewicach.

-  Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do ćwiczeń (Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu).

-  Zakup strojów dla Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki" oraz przygotowanie folderu promującego".

     Jak zauważamy zakres możliwości wykorzystania środków finansowych z tzw. Małych projektów jest bardzo szeroki. W najbliższym czasie w terminie  od 03 lutego do 28 lutego 2014 r. odbędzie się już IV nabór w ramach omawianego działania. Limit środków dostępnych w konkursie wynosić będzie 435 945,96 złotych. Zachęcamy wszystkich do zapisywania się na szkolenia i skorzystania z możliwości, jakie daje Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki.

     W ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej przeprowadzono III nabory wniosków o dofinansowanie, podczas których wybrano 10 wniosków na łączną kwotę 870 858,40 złotych. W konkursie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw odbyły się również III nabory na ogólną sumę ok. 620 000,00 złotych, podpisano 4 umowy. Powyższe dwa działania pozwoliły beneficjentom uzyskać dofinansowanie m.in. przebudowę i modernizację sklepu czy zakup specjalistycznego sprzętu celem rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności gospodarczej z usługami świadczonymi dla ludności.

      Należy zaznaczyć, iż LGD dodatkowo realizuje działania w ramach „Wdrażania projektów współpracy" oraz „Funkcjonowania lokalnej grupy działania", które dopełniają szerokie spektrum  realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Oprócz środków finansowych na projekty przeznaczone dla wnioskodawców Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki podejmuje działania, które mają bezpośredni wpływ na aktywizację mieszkańców oraz promocję jego działalności.

      W 2013 roku odbyła się już IV edycja Konkursu Fotograficznego „Perełki Dorzecza Zgłowiączki".  Zabawa skierowana była do wszystkich miłośników fotografii, a jej celem było ukazanie piękna przyrody, folkloru, architektury obszaru Stowarzyszenia oraz popularyzacja wiedzy na temat jego zasobów kulturowych i historycznych. Wśród nagród dla zwycięzców wyłonionych w dwóch kategoriach wiekowych (poniżej 16 roku i powyżej 16 roku życia) były rowery , tablety oraz plecaki.

      Lokalna Grupa Działania przystąpiła również do ambitnego projektu, polegającego na realizacji idei geocachingu na terenie całego Stowarzyszenia. Geocaching jest grą terenową polegającą na poszukiwaniu skarbów tzw. „keszy"  przy pomocy odbiornika GPS. Wspomniane „kesze" to na ogół plastikowe i wodoodporne pudełka, posiadające dzienniczek, w którym odnotowywany jest fakt znalezienia danej skrzynki.   W celu propagowania powyższej idei w kwietniu 2013 r. w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka została zorganizowana konferencja pt. GEOCACHING - TURYSTYKA XXI WIEKU, na której Pan Dariusz Pudełko, członek Stowarzyszenia Geocaching Polska oraz Pan Leo Walotek-Scheidegger, wspomagający działania Pana Pudełko na terenie Górzna i województwa kujawsko-pomorskiego przedstawili istotę całej zabawy, ukazując jej piękno, ale również prostotę w odkrywaniu przyjemności w czynnym spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, przy jednoczesnym poznawaniu piękna otaczającego świata. W tym samym miesiącu zorganizowany został wyjazd studyjny do Górzna, „polskiej stolicy geocachingu", gdzie przedstawiciele ośrodków kultury aktywnie uczestniczyli w omawianej grze terenowej, co w efekcie znalazło przełożenie na rozwój zabawy na terenie LGD. W ciągu 9 miesięcy pojawiło się około 100 nowych „keszy". Stowarzyszenie dodatkowo zorganizowało konkurs „Geocaching - najciekawsze skrytki", w którym do wygrania były odbiorniki GPS, służące do poszukiwania skrytek. Już wkrótce zostanie ogłoszona kolejna edycja zabawy, serdecznie zapraszamy. Jednocześnie zachęcamy do czynnego udziału w propagowaniu tego projektu, który nie tylko pozwoli na dostarczenie wrażeń poszukiwaczom przygód, ale również przyczyni się do wzrostu funkcji turystycznej i ukazania walorów naszego regionu.

     W dniach 11-13 września 2013 roku odbył się Wyjazd Lokalnych Liderów w Bory Tucholskie Szkolenie wyjazdowe skierowane było do osób reprezentujących lokalną społeczność, jednocześnie angażujących się w działalność na rzecz Stowarzyszenia. Motywem przewodnim wyjazdu było zwiedzanie trzech wiosek tematycznych zlokalizowanych na terenie Borów Tucholskich. Były to: Wioska Chlebowa, Wioska Jabłoni oraz Osada Cisowa. Odwiedziny tych miejsc miały na celu przybliżenie zasad budowania oferty wsi na bazie jej zasobów, ukazanie dobrych praktyk, jak również zmobilizowania uczestników do podejmowania inicjatyw poprzez kształtowanie podobnych aktywności lokalnych.

    LGD Dorzecza Zgłowiączki analogicznie do działań Lokalnej Grupy Rybackiej dnia 14 września 2013 roku zorganizowała rajd rowerowy pod opieką Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego PTTK „Cyklista". Miłośnicy turystyki rowerowej przebyli trasę od Boniewa  przez Wietrzychowice, Izbicę Kujawską, Lubraniec do Dąbia Kujawskiego, gdzie nastąpiło uroczyste podsumowanie wydarzenia przy ognisku z kiełbaskami.  Sam udział w tym wydarzeniu miał za zadanie aktywizację i integrację środowiska Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki, jak również przyczynił się do poznania terenu Stowarzyszenia oraz promocję obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny wypoczynek.

   Mając w pamięci zeszłoroczny Turniej Piłki Halowej, w tym roku został zorganizowany Turniej Piłki Siatkowej w Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu. Brało w nim udział osiem drużyn. Po dwudniowych i pasjonujących rozgrywkach zwycięzcami została ekipa z Lubrańca, druga lokata należała do Unii Choceń, a trzecia do SLO Choceń. Turniej sygnowany nazwą Stowarzyszenia oprócz aktywizacji mieszkańców LGD przez sport, pozwolił również na promocję działalności naszej instytucji.

     Bardzo intersującą inicjatywą organizowaną przez Lokalną Grupą Działania były Pokazy Kulinarne na terenie pięciu gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Chodecz, Lubraniec oraz Włocławek. Organizacja zajęć przyczyniła się do promowania tradycji kulinarnych obszarów Kujaw oraz regionalnych potraw, które z biegiem czasu ulegają zapomnieniu. W trakcie warsztatów prowadzonych przez kucharza można było obserwować przygotowywanie potraw, zgłębiać wiedzę i kosztować dania.

   Podobnie pamięć o Kujawach i tradycji podtrzymywana jest podczas corocznych festynów „Nie ma jak na Kujawach" organizowanych w każdej z gmin, należących do Stowarzyszenia. To czas, w którym społeczność może bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami LGD poza jej siedzibą i zgłębiać wiedzę o jej funkcjonowaniu.

     
     

Odsłon: 2167