Informacja dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe
Redaktor: Administrator   
Dodano: 14.01.2014 r.
info.png        Na podstawie art.111 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Urząd Gminy w Fabiankach przypomina, że przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2014 roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
     Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Należy ją obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Proszę o składanie oświadczeń w miarę możliwości w jak najszybszym terminie z uwagi na fakt, iż opłaty winny znaleźć się na koncie Urzędu do dnia 31 stycznia 2013 roku. Zgodnie z wykładnią prawną opłaty wniesione po terminie uważa się za nieważne. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy:
BS Kowal o/ Szpetal Górny 14 9557 1032 0000 0518 2000 0001 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.  
     Informuję, że nie złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub nie dokonanie wymaganej przepisami opłaty, powoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tych przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fabiankach, pokój nr 9 – I piętro, tel. (54) 251-72-27 e-mail: edg@fabianki.
 
Do pobrania:
icon Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (33.28 kB) 

Odsłon: 2728