XXX sesja Rady Gminy w VI kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 13.01.2014 r.
tbl_rada.gif         Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Przewodnicząca Rady Gminy Fabianki uprzejmie zaprasza na XXX sesję Rady Gminy Fabianki w VI kadencji, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 z proponowanym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy i powitanie zaproszonych gości:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) powołanie sekretarza sesji.
2. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
a) odczytanie tekstu i zgłaszanie uwag,
b) przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności oraz wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy Fabianki oraz Klubu „Porozumienie”.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2013 roku Rady Gminy Fabianki oraz poszczególnych komisji Rady Gminy.
7. Analiza stanu realizacji zadań oświatowych w placówkach Gminy Fabianki w roku szkolnym 2012/2013.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok:
a) dyskusja b) podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
9. Rozpatrzenie skargi Pani Wandy Domowicz i Mirosława Domowicz z dnia 17.12.2013 roku na Wójta Gminy Fabianki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia skargi,
2) zatwierdzenia planów pracy na 2013 rok,
3) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013,
4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
5) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
6) w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2013 roku,
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo.
11. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 Przewodnicząca         
Rady Gminy  Fabianki    
Ewa Szczepańska        

 


Odsłon: 2804