Zmiana w opłatach za odpady komunalne
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 21.09.2022 r.
recycling_info.jpg
   Zawiadamiamy, iż zgodnie z uchwałą nr XXIX/287/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 sierpnia 2022 r. wprowadzone zostały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:
- 26,00 zł miesięcznie od osoby oraz 
- 25,00 zł miesięcznie od osoby dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, jeżeli właściciel nieruchomości w całości kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku.
 
Nowe stawki będą obowiązywać od dnia 1 października 2022 roku

Zdajemy sobie sprawę, że każda podwyżka opłat, zwłaszcza w tak trudnym okresie jak obecny, spotyka się z negatywnym odbiorem społecznym. Jednak wobec rosnących gwałtownie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konieczne staje się podwyższenie opłat miesięcznych za odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Fabianki do poziomu 26 zł miesięcznie od mieszkańca (25 zł w przypadku posiadania przydomowego kompostownika).
 
Wśród najistotniejszych, niezależnych od władz Gminy, czynników wpływających na podniesienie kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wymienić należy:
  • Drastyczny wzrost cen paliw i energii elektrycznej (użytkowanej m.in. przy przetwarzaniu odpadów).
  • Rosnące koszty pracy (zwiększanie wymiaru płacy minimalnej, deficyt pracowników na rynku) osób zaangażowanych w obsługę, odbiór, transport i przetwarzanie odpadów komunalnych.
  • Systematyczne zwiększanie masy oddawanych odpadów (Gmina musi płacić za każdą odebraną tonę odpadów).
  • Wzrost opłat środowiskowych.
 
Powyższe czynniki powodują, że niemożliwe jest utrzymanie dotychczasowej stawki opłaty za odbiór odpadów.
 
Podkreślić należy, że zaproponowane nowe stawki opłat nie pokryją w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej Gminie. Żeby tak się stało, musiałyby one wynosić ponad 30 zł od osoby miesięcznie. Zdając sobie jednak sprawę z pogarszającej się sytuacji finansowej wielu gospodarstw domowych naszych Mieszkańców, z powodu inflacji, drastycznego wzrostu cen opału, paliwa, żywności itp., władze Gminy Fabianki zdecydowały się na ograniczenie skali podwyżki opłaty za odbiór odpadów. Sfinansowanie pozostałych kosztów gospodarki odpadami, których nie pokryją opłaty mieszkańców, nastąpi z budżetu Gminy (około 700 000 zł rocznie). Pozwoli to z jednej strony, w sposób odpowiedzialny i uwzględniający realia kosztowe, zapewnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w Gminie, z drugiej strony ograniczy obciążenie Państwa rodzin.
 
Nowa stawka opłaty nie zmienia terminu i sposobu płatności, co oznacza, że za dany miesiąc płacimy bez wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca z góry w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., w kasie Urzędu Gminy Fabianki (w godzinach urzędowania) lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.
 
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnego Spółka z o.o., Fabianki 87 B lub pod nr tel. 54 231-60-06.

Odsłon: 88