XXVII sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.06.2022 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXVII sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 23 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
1) z XXIII sesji RG z dnia 31.01.2022 r.
2) z XXIV sesji RG z dnia 23.03.2022 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2022-2029,
3) w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki,
4) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fabianki,
5) w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych.
5. Sprawy różne.6.  Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

Przewodniczący     
Rady Gminy Fabianki
Adam Rejmak       


Odsłon: 107