Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2022
Redaktor: Administrator   
Dodano: 30.05.2022 r.
logo_lgd_zgl.jpg     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-427/22
Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2022

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży

Cel ogólny
:
CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY
2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)
Oś Priorytetowa  7
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Odsłon: 120