Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2022 - nabór wniosków
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 23.05.2022 r.
nabor_pos.jpg
  Wójt Gminy Fabianki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r. Początek naboru 1 czerwca 2022 r. od godz. 7:30. Wnioski należy przygotować na formularzu opublikowanym poniżej.

 

Wnioski będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Gminy Fabianki, II piętro pokój nr 23. Pracownik przyjmujący wniosek potwierdza wpływ wniosku wpisując datę i godzinę wpływu oraz kolejny numer wniosku.

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w uchwale nr XXV/256/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2022 r .

Dotacja celowa z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 4 500,00 zł, lecz nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów budowy i uruchomienia oczyszczalni.

W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria wyboru będzie wyższa niż kwota środków zabezpieczona na udzielenie dotacji celowych w budżecie Gminy Fabianki na rok 2022, o zakwalifikowaniu do dofinansowania zdecyduje kolejność wpływu wniosków o dofinansowanie do Urzędu Gminy Fabianki.

Dokumenty do pobrania:
1. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Fabianki
2. Załącznik 1 – Wniosek o udzielenie dotacji celowej (pdf)
3. Załącznik 2 – Oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością (pdf)
4. Załącznik 3 – Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości (pdf)

 

Obowiązkowymi załącznikami do wniosku są również: 

  • Zaświadczenie o położeniu nieruchomości względem aglomeracji ściekowej – do pobrania w Urzędzie Gminy Fabianki w pokoju nr 14
  • Zaświadczenie o braku technicznej możliwości podłączenia działki do sanitarnej kanalizacji zbiorczej – do pobrania w Urzędzie Gminy Fabianki w pokoju nr 10.

 

Dotacje nie będą udzielane dla nieruchomości położonych w granicach aglomeracji określonej w aktualnej uchwale Rady Gminy Fabianki w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Fabianki oraz gdy istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Położenie działki względem aglomearcji można zweryfikować w UG Fabianki pokój nr 14, nr tel. (54) 251-72-38.

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia, w którym wykorzystane zostaną wszystkich środków zabezpieczone w budżecie Gminy Fabianki na rok 2022 na udzielenie dotacji celowych, nie później jednak niż do dnia 31 października 2022 r.


Odsłon: 467