PGW Wody Polskie - Wzory oświadczeń za usługi wodne
Redaktor: Administrator   
Dodano: 23.05.2022 r.
logo_pgw_wp.jpg     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.) podmioty, które korzystają z usług wodnych (w tym mi.in. pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do wód lub do ziemi) są zobowiązane składać oświadczenia, celem ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne. Dotyczy to również wszystkich rolników, którzy korzystają ze studni głębinowych.


Oświadczenia można pobrać pod adresem:
https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne  

Oświadczenia należy przesyłać (składać) w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej. W przypadku obszaru administrowanego przez Nadzór Wodny w Aleksandrowie Kujawskim wypełnione i podpisane oświadczenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Zarząd Zlewni w Toruniu
Dział Opłat i Opomiarowania
ul. ks. J. Popiełuszki 3
87 — 100 Toruń

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 476 Prawo Wodne „Kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunków określonych w zezwoleniu wodnoprawnym korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego — podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”


Odsłon: 231