Nabór wniosków na dotacje do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
Redaktor: Administrator   
Dodano: 11.05.2022 r.
usuwamy_azbest.jpg      Realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki na lata 2017-2032” Gmina Fabianki planuje przystąpić do realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia:
• 70% kosztów kwalifikowanych (dot. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych), w formie dotacji.
 
Nowe pokrycie dachowe wykonuje właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt.
 
Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z dotacji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Fabianki w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r. Po tym terminie Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy, który dokona demontażu lub zebrania, transportu i unieszkodliwienia. Terminy wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach zostaną ustalone pomiędzy wykonawcą, a właścicielami nieruchomości. Przewidywany termin realizacji zadania: czerwiec-październik 2022 r.
 
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
- zgoda współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność,
- w przypadku gdy właściciel nieruchomości jest beneficjentem pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a wyroby azbestowe usuwane są z budynków innych niż mieszkalne, zobowiązany jest przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat podatkowych.
Nieruchomość, na której znajdują się wyroby zawierające azbest musi być ujęta w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Fabianki, pod nr tel. 54) 251-72-38, w Referacie Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Komunalnej, pok. 12, I piętro.
 
Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu
2. Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Odsłon: 213