Integracja osób starszych z sołectwa Fabianki
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 02.05.2022 r.

poziom_kolor.jpg
Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki 

 

Projekt grantowy nr 82/2022/DS pn. „Integracja społeczna osób starszych z sołectwa Fabianki” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Grantobiorcę – Gminę Fabianki, zwanego dalej Grantobiorcą, pod nadzorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Umowy nr 0077-4/22/DS-EFS z 7 kwietnia 2022r.

Wartość projektu: 45.380,00 PLN

Wartość dofinansowania: 43.110,00 PLN

Okres realizacji: 1 maja 2022r. - 30 listopada 2022r.

 

Cel projektu:

Celem szczegółowym projektu jest utworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez organizację zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i rozwijających zainteresowania dla osób w wieku 60+ z gminy Fabianki, efektem których będzie wzrost aktywności i włączenia społecznego uczestników. 

 

plakat_integracja_spoeczna_1.jpg


Odsłon: 109