XXV sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 21.04.2022 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1372) na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXV sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 25 kwietnia 2022 roku o godz. 17.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2022-2029,
3) w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fabianki,
4) w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowych   z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
5) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2022,
6) w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/244/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 marca w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fabianki biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
7) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący     
Rady Gminy Fabianki
Adam Rejmak       


Odsłon: 232