Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2021/EFS/PG
Redaktor: Administrator   
Dodano: 30.12.2021 r.
logo_lgd_zgl.jpg     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD
Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego  na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 11.1
: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Numer naboru LGD: 4/2021/EFS/PG
Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

 

 

baner_fepr_wkp_lgd_efsue.png

 


Odsłon: 99