XXII sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 27.12.2021 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1372) na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXII sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 28 grudnia 2021 roku o godz. 17.00 z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021 – 2029,
3) wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia z Gminą Miastem Włocławek, Powiatem Włocławskim oraz gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania,
5) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki,
6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 r.
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy w Fabiankach.
 
Przewodniczący     
Rady Gminy Fabianki
Adam Rejmak       


Odsłon: 163