XX sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 10.11.2021 r.
tbl_rada.gif      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XX sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w świetlicy Dziennego Domu Senior+ w Świątkowiźnie w dniu 16 listopada 2021 roku o godz. 14.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Gminy z dnia  27 września 2021 roku.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności z realizacji uchwał.
6. Informacja Wójta Gminy na temat w zakresie wykonywania prac przez osoby skazane na terenie Gminy Fabianki zgodnie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku.
7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2020r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
8. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych.
9. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu na 2021 rok,
2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki,
3) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
4) przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich w kościele pod wezwaniem Św.  Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej,
5) pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ,
7) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach,
8) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji

Przewodniczący     
Rady Gminy Fabianki
Adam Rejmak      


Odsłon: 316