XIX sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.09.2021 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XIX sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej (przy osiedlu mieszkaniowym) w Nasiegniewie w dniu 27 września 2021 roku o godz. 11:00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji:
1)  z XVII sesji z dnia 14 czerwca 2021 roku,
2) z XVIII sesji z dnia 25 czerwca 2021 roku.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności z realizacji uchwał.
6. Analiza działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Fabianki w 2020 roku.
7. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
8. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu na 2021 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021 – 2032,
3) przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Fabianki,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
5) zmiany uchwały nr XXIX/225/2017 rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017 r. dotyczącej przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032”,
6) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki,
7) ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych,
8) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 – 2022,
9) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województw Kujawsko – Pomorskiego w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy Fabianki   
Adam Rejmak         


Odsłon: 278