XV sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 19.02.2021 r.
tbl_rada.gif      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XV sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Bogucinie w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 13.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.  
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji:
1) z XIII sesji z dnia  16.10.2020 roku,
2) z XIV sesji z dnia 10.12.2020 roku.
4.  Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach z działalności w 2020 roku oraz planem pracy na 2021 rok.
5. Analiza sprawozdania  z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku oraz przyjęcie planu pracy GKRPA na 2021 rok.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady Gminy z działalności w 2020 r.
7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:    
1) zmian do budżetu na 2021 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021 – 2033,
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2020 r.
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nasiegniewo,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ,
6) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki,
7) w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Aktywni dla Fabianek”,
8) w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Komunalni”,
9) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2021 rok,
10) w sprawie zatwierdzenia planu poszczególnych komisji Rady Gminy Fabianki na 2021 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.     
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.    
11. Zakończenie sesji.    

Przewodniczący       
Rady Gminy Fabianki   
Adam Rejmak         


Odsłon: 526