XIII sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 12.10.2020 r.
tbl_rada.gif         Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami ) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XIII sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Skórznie dnia 16 października 2020 r. o godz. 14.30 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,   
3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji:
      1) z IX sesji RG z dnia 27.02.2020 r.
      2) z X sesji RG z dnia 22.05.2020 r.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2019 r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
5. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:    
1) w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2030,
3) w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
4) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pobytu w Urszulewie oraz nadania Statutu,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
6) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki,
8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2020,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
10) w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fabianki w roku szkolnym 2020/2021.
7. Sprawy różne.    
8. Zakończenie sesji.    

Przewodniczący       
Rady Gminy Fabianki   
Adam Rejmak         


Odsłon: 356