Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Redaktor: Administrator   
Dodano: 27.07.2020 r.
recycling_info.jpg     Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęta dn. 4 lipca 2019 r., nałożyła na Radę Gminy obowiązek dostosowania Regulaminu utrzymania czystości porządku w Gminie Fabianki do nowych przepisów. Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

1. Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych
• Mieszkańcy, którzy do tej pory zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany) muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 11 września 2020 roku.
• W sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny będzie płacił trzykrotność obowiązującej stawki tj.: 63, 00zł od osoby.
2. Mieszkańcy budynków jednorodzinnych, którzy w całości kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku po złożeniu nowej deklaracji będą mieli obniżona miesięczną opłatę w kwocie 1,00 zł miesięcznie od osoby.
3. Od dnia 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odpady komunalne:
•    21,00 zł/os.,
•    20,00 zł/os. w przypadku kompostowaniu w całości bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

4. Zostaje wprowadzony limit odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z posesji do 3 worków o pojemności 120l przy każdym odbiorze bioodpadów tj. co 2 tygodnie. Odpady zielone w ilości większej niż wyżej wymieniona właściciel nieruchomości może:
•    Przekazywać własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim bez dodatkowych opłat;
•    Zlecać transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim, innemu podmiotowi, który znajduje się w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym spółce gminnej (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. tel. (54) 251-64-56), przy czym koszty transportu będą rozliczane między właścicielem a podmiotem, któremu zlecono usługę transportu;
•    Gromadzić w kompostownikach przydomowych, co wiąże się z obniżeniem stawki w opłacie za odpady komunalne po złożeniu nowej deklaracji.
5. Zostają wprowadzone indywidualne numery konta bankowego. Przypominamy, że wpłaty należy dokonywać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wpłaty można dokonywać także w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. lub w kasie Urzędu  Gminy. 

Wszystkie wyżej opisane informację zostaną do Państwa dostarczone w najbliższym czasie.

Obowiązująca deklaracja  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnyumi - pobierz


Odsłon: 366