X sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.05.2020 r.
tbl_rada.gif       Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje X sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 22 maja 2020 roku o godz. 13.30 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie X sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu na 2020 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2020 – 2032,
3) likwidacji Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
5) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki,
6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fabianki biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
4. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
5. Zamknięcie X Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

 

Przewodniczący       
Rady Gminy Fabianki   
Adam Rejmak         


Odsłon: 513