Ogłoszenie o naborze projektów OSI
Redaktor: Administrator   
Dodano: 06.08.2019 r.
mapa_osi_wloclawek.jpg     W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę podstawową w ramach:

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.4 Rozwój usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3  

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie
9.2 Włączenie społeczne
Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne
 

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 6 – 20 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki:
1. Wzór fiszki projektowej
2. Instrukcja wypełniania fiszki projektowej

3. Kryteria wyboru projektów


Odsłon: 413