Informacja straży pożarnej dot. bezpieczeństwa ppoż.w trakcie prac polowych
Redaktor: Administrator   
Dodano: 30.07.2019 r.
      Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Ich główną przyczyna są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych. Zgodnie z §41. ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, póz. 719), podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
2. stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
3. ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
4. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
5. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
6. przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
7. wyposażyć miejsca ornłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

      Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione (§ 41. ust. 2). Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione (§41. ust. 3). W myśl § 42. ust. l strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5 000 m3. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości (§ 42. ust. 2):
1. od budynków wykonanych z materiałów: a. palnych - 30 m, b. niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
2. od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
3. od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
4. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
5. od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
6. między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

     Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych (§ 42. ust. 2). Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę (§42. ust. 3). Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione (§ 43). Ponadto zgodnie z § 32. ust. 5 cytowanego rozporządzenia miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

      W związku z powyższym, mając na uwadze troskę o powszechne bezpieczeństwo pożarowe ludności, apelujemy o przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów w czasie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.


Odsłon: 408