Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest
Redaktor: Administrator   
Dodano: 02.04.2019 r.
usuwamy_azbest.jpg      Realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fabianki na lata 2017-2032” Gmina Fabianki planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia:
•    do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji;
•    maksymalny koszt jednostkowy wynosi dla:
-    demontażu, transportu i unieszkodliwiania (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest 800 zł za 1 Mg,
-    transportu i unieszkodliwiania (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest 500 zł za 1 Mg.
Mieszkańcy, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną posiadający azbest na swoich nieruchomościach na  terenie Gminy Fabianki, którzy chcą skorzystać z dotacji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Fabianki w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2019 r. Po tym terminie Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy, który dokona demontażu lub zebrania, transportu i unieszkodliwienia. Terminy wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach zostaną ustalone pomiędzy wykonawcą, a właścicielami nieruchomości. Nowe pokrycie dachowe wykonuje właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
  • w przypadku gdy w zakres prac wchodzi demontaż pokrycia wyrobów azbestowych - dokumentację z organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Starostwa Powiatowego we Włocławku: zgłoszenie robót budowlanych/budowy/rozbiórki niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę/rozbiórkę – w zależności od zakresu prac;
  • dokumenty dotyczące przyznanej pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – z trzech ostatnich lat podatkowych (przedsiębiorcy/rolnicy).

Uwaga! Nieruchomość, z której ma być usunięty azbest musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki.

     Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Fabianki, pod nr tel. (54) 251-72-38, w Referacie Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Komunalnej, pok. 12, I piętro.

     Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania wyrobów zawierających azbest opublikowane zostały na stronie https://wfosigw.torun.pl/strona-359-azbest_2019.html.


Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu
2. Zgoda współwłaściciela nieruchomości


Odsłon: 234