III sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 11.02.2019 r.
tbl_rada.gif      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje III sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 13  lutego 2019 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie III sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,   
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,    
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach z działalności w         2018 r. oraz planem pracy na rok 2019.
9. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:    
1) w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie gminy Fabianki
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2027
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021.
4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki.
5) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych   w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela.
6) w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2018 roku.
7) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
8) w sprawie:  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
9) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11. Interpelacje i zapytania radnych.     
12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.    
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.    
14. Zakończenie sesji.   
 
 Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak        

Odsłon: 341