XXXVI sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 11.10.2018 r.
tbl_rada.gif      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w świetlicy w Skórznie dnia 18 października 2018 r. o godz. 12.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem na temat pozyskiwania środków zewnętrznych i aktualnie realizowanych projektów.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,
2) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki.
4) w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
5) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
6) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak        


Odsłon: 266