Fotowoltaika dla mieszkańców - przyjmujemy deklaracje uczestnictwa
Redaktor: Administrator   
Dodano: 08.08.2018 r.
fotowoltaika.png    W dniach od 8 sierpnia do 21 września br. przyjmujemy wstępne deklaracje uczestnictwa mieszkańców gminy Fabianki  w projekcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja”. W ramach projektu istnieje możliwość pozyskania dotacji na poziomie 50% kosztów budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej na indywidualnym domu mieszkalnym.
 
Do projektu mogą przystępować osoby fizyczne – mieszkańcy Gminy Fabianki, którzy:
1) Posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej w gminie Fabianki, na której usytuowany jest indywidualny budynek mieszkalny lub budowany jest nowy indywidualny budynek mieszkalny, który zostanie oddany do użytkowania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r.;
2) Nie posiadają żadnych zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Fabianki;
3) Zapewnią wniesienie wkładu finansowego (wkład własny) w realizację Projektu, w tym sfinansują w całości przygotowanie projektu technicznego dla mikroinstalacji fotowoltaicznej na należącym do nich indywidualnym budynku mieszkalnym.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa znajdują się w zamieszczonym poniżej Regulaminie:

Regulamin uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa mieszkańca w Projekcie jest złożenie w Urzędzie Gminy Fabianki w terminie naboru:

1) Wstępnej deklaracji uczestnictwa w Projekcie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu -  pobierz

2) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - pobierz
 
 
Wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z obowiązkowym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać do 21 września br. w sekretariacie Urzędu Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, pokój 23 (w godzinach pracy urzędu).

Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja” zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Odsłon: 842