XXXIII sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 21.06.2018 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Skórznie dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.     
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
a) zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji RG oraz Klubu „Jedność” w sprawie przedłożonej informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2017 r.,
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Fabianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018 – 2038,
3) w sprawie zmiany uchwały XXXII/288/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r, w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżety gminy Fabianki na     dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. 4)w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2027
5) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki,
6) w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Fabianki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cyprianka, jednostka ewidencyjna Fabianki, w trybie bezprzetargowym,
8) w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bogucin , jednostka ewidencyjna Fabianki,
9) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Fabianki do organu regulacyjnego.
10) w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
11) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak       


Odsłon: 426