Konsultacje projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.03.2018 r.
info.png      Wójt Gminy Fabianki informuje, że w dniach 01.03.2018 r. – 21.03.2018 r. prowadzone są konsultacje z mieszkańcami gminy dotyczące projektu dokumentu “Program Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”. Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: srodowisko(a)fabianki.pl.
Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Fabianki.
Do pobrania:
1. Projekt “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” – pobierz
2. Formularzu zgłaszania uwag – pobierz
Odsłon: 426