Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 06.02.2018 r.

 

efrr_rpo_wkp_poziom_kolor.jpg  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZPETAL GÓRNY 

 

Koszt całkowity operacji: 3 191 111,50 zł

Koszt kwalifikowany: 2 591 869,92 zł  

Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 205 587,58 zł  (85% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji: listopad 2017 - czerwiec 2019 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny w ul. Płockiej, Jesionowej i Sadowej. Celem szczegółowym, zgodnie z celem działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Ponadto realizacja projektu umożliwi przekierowanie ścieków komunalnych z Nasiegniewa (odprowadzanych dotychczas do oczyszczalni w Fabiankach) do nowej oczyszczalni w Szpetalu Górnym.

 

Zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

• rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: wartość bazowa 0, wartość docelowa 70 RLM (2019), 70 RLM (2020), 80 RLM (2021), 90 RLM (2022), 100 RLM (2023), 110 RLM (2024).

• produktu: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: wartość bazowa 0, wartość docelowa 4,70 km (2019).

 

 tablica_efrr_kanalizacja_szpetal.jpg

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Odsłon: 1719