XXX sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.02.2018 r.
tbl_rada.gif      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXX sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 8 lutego 2018 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2017 roku VII kadencji Rady Gminy Fabianki oraz poszczególnych komisji rady gminy.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,
2) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg,
3) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu , 4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny- II”
5) w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i placówkach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2017 roku,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
9) w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018-2023, 10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Witoszyn, jednostka ewidencyjna Fabianki,
11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wichowo, jednostka ewidencyjna Lipno,
12) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wichowo, jednostka ewidencyjna Lipno,
13) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bez przetargowym części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,
14) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak        


Odsłon: 448