XXIX sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 09.12.2017 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w świetlico – remizie w Skórznie dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienie Starosty Włocławskiego w sprawie podsumowania współpracy Gminy Fabianki i Starostwa Włocławskiego podczas modernizacji ul. Dobrzyńskiej.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
8. Uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok,
c) analiza projektu budżetu na 2018 r.,
d) wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu Radnych „Jedność” dotyczące projektu budżetu na 2018 r.,
e) dyskusja
f) podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2018,
g) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej,
h) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018 – 2038.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2017-2037,
3) w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Fabianki na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług,
4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
6) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018- 2023”,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania,
8) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
9) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
10) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2023”,
11) w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,
12) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki,
13) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
14) w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla zakładu budżetowego,
15) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2018 rok,
16) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,
17) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Fabianki na 2018 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak         


Odsłon: 582