XXVIII sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 19.10.2017 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Fabiankach dnia 26 października 2017 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2016 r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
8. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o wyznaczonych podmiotach w zakresie wykonywania prac przez skazanych oraz o opinii Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku.
9. Analiza informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej z działalności w 2016 roku oraz realizacji zadań za I półrocze 2017 r.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
11. Zapoznanie się z informacją na temat przygotowanie szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018. 12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) zmian do budżetu na 2017 rok,
2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki,
3) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie,
4) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2017/2018,
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cyprianka, jednostka ewidencyjna Fabianki,
6) w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku w sprawie oczyszczenia i udrożnienia systemu melioracyjnego (kanalizacji deszczowej) i przekazania go według właściwości,
7) w sprawie nadania nazwy rondu.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
15. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
16. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak         

Odsłon: 528