Pomoc socjalna dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 01.09.2014 r.
            stypendia.pngOd 1 września do 15 września 2014 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015. Pomoc kierowana jest do osób o niskim statusie materialnym (poniżej 456,00 zł netto na osobę w rodzinie). Jej celem jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.
Pomoc socjalna przysługuje:
•    uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Fabianki,
•    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, lecz nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
•    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Warunki ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:
•    miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł netto
•    za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
•    przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00zł;
•    do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze;
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
•    wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, zajęcia logopedyczne i inne wynikające z potrzeb wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
•    wyjazdy realizowane w szkole w ramach planu nauczania do kina, teatru, na basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły, itp.;
•    koszty udziału w zajęciach realizowanych poza szkoła: nauka języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych i innych;
•    podręczniki, lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, książki do nauki języków obcych, atlasy, tablice matematyczne i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego;
•    artykuły szkolne (zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, brystole, bibuły plastelina, gumki, temperówki, naklejki, nożyczki, linijki, przybory geometryczne, kalkulatory, długopisy, pióra, ołówki, korektory, markery, mazaki, atramenty, tusze,  plecak, tornister, piórnik, mikroskop, globus itp.);
•    edukacyjne programy multimedialne, sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet itp.;
•    strój galowy (biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula, obuwie galowe);
•    strój sportowy (bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne, obuwie sportowe);
•    koszty dojazdu do szkoły,
•    zakup posiłków w stołówce szkolnej lub internacie,
•    koszt zakwaterowania w internacie, bursie, stancji,
•    opłacanie czesnego w szkole ponadgimnazjalnej.
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca
w danym roku szkolnym.

II.    Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny, nagła choroba członka rodziny, wypadek drogowy, pożar mieszkania itp.)  i może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego można pobrać w Gminnym Zespole Oświaty (budynek Urzędu Gminy, pokój Nr 8). Dodatkowe informacje pod Nr telefonu (54) 251-72-12


Odsłon: 1711
 
« poprzedni artykuł
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement