Strona główna
Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 21.07.2021 r.
info.png     Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r (Dz.U. poz. 47), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego został ustalony i wskazany jako drugi termin wyboru przez wojewodę kujawsko-pomorskiego na okres od 9 sierpnia 2021 r. do 19 listopada 2021 roku. Na terenie Powiatu Włocławskiego rozpocznie się w dniu 10 sierpnia 2021 roku a zakończy się w dniu 24 września 2021 roku.
Obowiązek stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

• mężczyzn urodzonych w 2002 roku tzw. ,,rocznik podstawowy”
• mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. ,,roczniki starsze”. Do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r. które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020r. ale nie zostały do niej wezwane z powodu wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej( w dniu 13 marca) oraz którym nie wydano   ( z różnych powodów) orzeczeń lekarskich
• osoby urodzone w latach 2000 - 2001 które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa/powiatu,
2)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa/powiatu;
• Kobiety urodzone w latach 1997-2002,  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia w pkt I, ppkt 10 Wytycznych;
• Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, tzw.                 ,, ochotnicy”
• Osoby które miały orzeczoną kat. B i podległy obowiązkowi ponownego wezwania do PKLek. w 2020r, a z różnych przyczyn nie zostały do nich wezwane nie podlegają wzywaniu w 2021 r. -pozostają poza właściwością PKLek.
• Osoby posiadające prawomocne orzeczenia o kategorii ,,D” lub ,,E” nie podlegają badaniom lekarskim przez PKLek. nawet w przypadku gdy same wystąpią z wnioskiem o takie skierowanie lub zgłoszą się osobiście do PKLek. W takim przypadku właściwymi do orzekania są wojskowe komisje lekarskie
• W przypadku stawienia się osoby w celu ponownego orzeczenia zdolności do czynnej służby wojskowej, bezpośrednio do przewodniczącego PKLek. lub wójta/burmistrza, każdy z tych organów winien poinformować taką osobę o potrzebie stawienia się w pierwszej kolejności do WKU lub jego przedstawiciela urzędującego w miejscu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i złożenia stosownego wniosku
• osoby  stawiające do kwalifikacji wojskowej z terenu Powiatu Włocławskiego, obejmującego swym zasięgiem działania miasto Kowal, miasta i gminy: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec oraz gminy: Boniewo, Baruchowo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie i Włocławek,  stawiają  się  w wyznaczonych dniach przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 we Włocławku.
     Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku, a zarazem prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej jest Starostwo Powiatowe we Włocławku ul. Cyganka 28 gdzie organizatorzy zapewniają właściwe warunki dla funkcjonowania Komisji.
 
Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:

-    wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
-     powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
-    wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki    oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

Osoby które stawały już do kwalifikacji woskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają :

-      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było  możliwe
-powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań   specjalistycznych  przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do  kwalifikacji  wojskowej.
-   wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz  posiadane kwalifikacje zawodowe
 
          Osoby, która z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego  ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, przedstawiając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Wójt lub burmistrz(prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody
    Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem(prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.
Osoby podlegające  stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub Burmistrz(prezydent miasta wyznacza miejsce  i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej
    Osoby  podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej  na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt. 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2018r poz. 2096 ze zm.)
    Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscy wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
     Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do pracowni psychologicznej, nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, odmawiają poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności  art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej .  
    W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz(prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym   w administracji
Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

Odsłon: 421
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 418
Wizyt dzisiaj: 82
Wszystkich wizyt: 1138114
Archiwum