Strona główna
INFORMACJA

      W związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Fabiankach i montażem klatki schodowej z windą, informujemy o występujących utrudnieniach. Od dnia 1 lutego 2021 r. wjazd i parking przy Urzędzie Gminy zostaje wyłączony z ruchu dla osób odwiedzających Urząd. Prosimy o korzystanie z parkingu znajdującego się przy drodze krajowej naprzeciw budynku Biblioteki i Poczty. Wejście do Urzędu Gminy będzie utworzone od tylnej strony budynku. Prosimy także o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Tylko w sprawach trudnych i wymagających osobistego stawiennictwa sprawy będą załatwiane na miejscu przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Planowany termin zakończenia prac - 30 września 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy

komunikat.jpg
Od 1 do 30 kwietnia Urząd Gminy
będzie pracował w godzinach od 7.30 do 14.00.
Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów.
XIV sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 02.12.2020 r.
tbl_rada.gif        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XIV sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Bogucinie dnia 10 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie XIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji rady:
1) z XI sesji w dniu 7 lipca 2020 roku
2) z XII sesji w dniu 28 lipca 2020 roku
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności  z realizacji uchwał.
6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
7. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Fabianki w roku szkolnym 2019/2020.
8. Zapoznanie Rady Gminy z informacją Wójta w zakresie wykonywania prac przez osoby skazane na terenie Gminy Fabianki zgodnie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku.
9. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok:
1) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu
2) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
3) analiza projektu budżetu na 2021 r.
4) wnioski komisji Rady Gminy dotyczące projektu budżetu na 2021 r.
5) dyskusja
6) podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2021
7) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
8) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021-2033.
10. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał  w sprawie:    
1) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
3) utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pobytu w Urszulewie oraz nadania Statutu
4) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
5) utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Dzienny Dom Senior+” w Świątkowiznie
6) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
7) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fabianki w roku szkolnym 2020/2021
8) uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021r.
9) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2020/2021
10) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Fabianki,
11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
13) ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych
14) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Fabianki
12. Interpelacje i zapytania radnych.     
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.    
14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy Fabianki   
Adam Rejmak         


Odsłon: 384
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 220
Wizyt dzisiaj: 71
Wszystkich wizyt: 986933
Archiwum