Strona główna
 
GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 18.12.2019 r.

logo_lgd_zgl.jpg      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2020 roku będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach Osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mają przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych LSR. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu małej przedsiębiorczości.

(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR)
 
W ramach danego naboru przewidziano: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
- Rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych
- Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa
- Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług
- Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.

O grant mogą się ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwa, których siedziba, oddział lub filia znajduje się na obszarze LSR. Obszar LSR to gminy: Boniewo, Baruchowo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Fabianki, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek i Miasto Kowal.

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

UWAGA!

- Wsparcie mogą otrzymać tylko istniejące przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istniejące na terenie LGD przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu. Działanie nie wspiera zakładania działalności gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych aktywów trwałych.
- Ze względu na charakter wsparcia, obejmujący rozbudowę przedsiębiorstwa i/lub rozszerzenie bądź zmianę zakresu działania, istniejące przedsiębiorstwo należy definiować, jako faktycznie prowadzące działalność, a nie wyłącznie zarejestrowane.
- Nie dopuszcza się projektów w partnerstwie.
-Forma wsparcia: refundacja
-Wysokość maksymalna grantu- 50 000,00 i stanowi 85 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
- Minimalna wartość grantu 20 000,00 zł
-Grantobiorca zobowiązany jest wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
- Pomoc przyznawana w ramach osi 7 Grantobiorcy będzie udzielana jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1) oraz zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 488).
- Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu do LGD.
- Projekt może być realizowany jedynie na obszarze LSR


WYKLUCZENIE OGÓLNE
Przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis, jeżeli jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

DODATKOWE WYKLUCZENIA - UŻYWANE POJĘCIA SEKTORY WYKLUCZONE

Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis.

SEKTORY Z OGRANICZENIAMI

Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma wsparcie  w ramach pomocy de minimis w ograniczonym zakresie.

SEKTORY WYKLUCZONE

Lp.
KOD PKD

OPIS

1
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.1
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
2
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.2
Uprawa roślin wieloletnich
3

01.30.Z
Rozmnażanie roślin
4
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.4
Chów i hodowla zwierząt
5
01.50.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
6
01.63.Z
Działalność usługowa następująca po zbiorach - w zakresie przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskania
7
01.70.Z
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
8
02.10.Z
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
9    02.30Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych z wyłączeniem drewna
10
Dział PKD rozpoczynających się od 03
Rybactwo
11
Dział PKD rozpoczynających się od 05
Wydobywanie węgła kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)
12
Dział PKD rozpoczynających się od 06
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
13
Dział PKD rozpoczynających się od 07
Górnictwo rud metali
14
10.11.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
15
10.12.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
16
10.13.Z
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
17
10.20.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
18
10.31.Z
Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
19
10.32.Ż
Produkcja soków z owoców i warzyw
20
10.39.Z
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
21
10.41.Z
Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych
22
10.42.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
23 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła
24 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
25 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
26 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych, które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych
27 10.81.Z Produkcja cukru
28 10.84.Z Produkcja przypraw - w zakresie produkcji octu
29

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana - 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu i karmelu
30 10.91.2 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
31 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
32 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
33 11.02.Z Produkcja win gronowych
34 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
35 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
36 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
37 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - w zakresie I produkcji alkoholu etylowego
38 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt -dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
39 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
40 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
41 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich
42 52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

  1. SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
Lp.
KOD PKD

OPIS

TRANSPORT - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH
1

49.41.Z

Transport drogowy towarów

TRANSPORT - PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO (na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych)
2

49.41.Z

Transport drogowy towarów

W ramach danego konkursu należy osiągnąć następujące wskaźniki:

  1. Wskaźnik produktu:
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację
  1. Wskaźniki rezultatu:
  • Liczba nowych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
  • Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
Więcej informacji na temat zasad otrzymania dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12 w Choceniu oraz pod numerem telefonu (54) 284-66-69.
 
baner_fepr_rp_wkp_efs.jpg


Odsłon: 510
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 462
Wizyt dzisiaj: 218
Wszystkich wizyt: 894824
Archiwum