Strona główna
 
VII sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 15.11.2019 r.
      tbl_rada.gifNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje VII sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Fabiankach dnia 21 listopada 2019 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:.

1.  Otwarcie VII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Zatwierdzenie porządku sesji,   
3.  Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji:
      1) z V sesji RG z dnia 27.06.2019 r.
      2) z VI sesji RG z dnia 18.09.2019 r.
4.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności z realizacji uchwał.
6.  Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2018 r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
7.   Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o wyznaczonych podmiotach w zakresie wykonywania prac przez  skazanych oraz o opinii Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku.
8.   Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Fabianki
9.   Analiza sprawozdania z działalności ZGK w 2018 r. i w I półroczu 2019 roku
10.  Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Fabiankach.
11.  Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
12.  Rozpatrzenie projektów uchwał:    
1)  w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki,
2)  w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok,
3)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2030,
4)  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki,
5)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki,
6)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki,
7)  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
8)  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
9)  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki.
10)  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Fabiankach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
11)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania,
12)  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
13)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
14)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmica Mała Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
15)  w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Fabianki do organu regulującego,
13. Interpelacje i zapytania radnych.     
14. Wolne wnioski, zapytania i informacje.    
15. Zakończenie sesji.    

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak        

 


Odsłon: 379
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 749
Wizyt dzisiaj: 558
Wszystkich wizyt: 880639
Archiwum