Strona główna
LGD - Warunki wsparcia - PREMIE Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 17.07.2017 r.
      baner_fe_wkp_efs.jpg
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przyznaje  pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” m.in. na operację w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR  przez społeczność.

LGD na realizację celu szczegółowego 1.1- Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejących przedsiębiorczości na obszarze LGD przeznaczyło środki w wysokości 5 mln złotych. Z tej puli 2 mln złotych przeznaczone zostało na podejmowanie działalności gospodarczej. Środki te przeznaczone są na trzy konkursy. Pierwszy został już ogłoszony, kolejne zostaną ogłoszone w roku 2018 i 2019. Poniżej kilka podstawowych informacji w związku z już ogłoszonym konkursem 4/2017- podejmowanie działalności gospodarczej.
Warunki otrzymania wsparcia:
 1. Kwota wsparcia to – 50 000 zł.
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc nie podlega ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
 3. W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy podmiot nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.
 4. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywania do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:
- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej lub
- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,  gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę (utrzymanie miejsca pracy do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej).
 1. Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:
I transza – 80% przyznanej kwoty pomocy (40 tys. zł)

II transza – 20% przyznanej kwoty pomocy (10 tys. zł)
 1. Warunki jakie trzeba spełnić przed wypłatą transz:
- założenie działalności gospodarczej, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie pozwoleń i innych decyzji wymaganych do realizacji inwestycji objętych wsparciem np. zaświadcznie o wpisie do Ewidencji innych obiektów, o których mowa w art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, opinie wydawane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ostateczne pozwolenie wodnoprawne, jeżeli dla robót wymagana była decyzja o zatwierdzeniu prac geologicznych, decyzja przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (przed wypłatą pierwszej transzy)


- zrealizowanie operacji zgodnie z biznesplanem np. dokumenty potwierdzające utworzenie miejsca pracy, dokumenty potwierdzające rzeczową realizację biznesplanu- kopie : faktur, dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, umowy sprzedaży, protokoły odbioru robót/montażu/rozruchu maszyn i urządzeń, dokumentacje zdjęciową (przed wypłatą drugiej transzy)

 1. Zobowiązania z biznesplanu, które należy spełnić: osiągnięcie  o najmniej 30% zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
Typy operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR w ramach konkursu nr 4/2017:

 1. Miejsce zameldowania nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze LGD (min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie).
 2. (Jeżeli wnioskodawca spełnia określone kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli nie zostanie spełnione – otrzyma 0 pkt.)
 3. Operacja dotyczy następujących branż:
- strefa produkcyjna: w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny,
- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług jednoosobowych)
- zdrowotne i prozdrowotne ( świadczenia medyczne)
- budownictwa
- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego
- budownictwa drogowego i urządzenia terenów
- dostarczania Internetu szerokopasmowego

Wnioskodawca otrzyma 20 pkt. gdy wniosek dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanych powyżej, 0 pkt. gdy wniosek nie dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży wskazanej powyżej.

 1. Wnioskodawca pochodzi z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR ( KOBIETY, OSOBY W WIEKU 50 +, OSOBY W WIEKU DO 25 LAT). Jeżeli na podstawie zapisów złożonej dokumentacji wnioskodawca wykaże, że należy do grupy  defaworyzowanej otrzyma 10 pkt. W przypadku nie wywiązania się z tego kryterium otrzyma 0 pkt.
 2. Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych miejsc pracy przy otrzymaniu kwoty premii w wysokości 50 000,00 PLN:
-2 miejsca pracy i powyżej: wnioskodawca będzie mógł otrzymać 20 pkt.


-1 miejsce pracy: wnioskodawca otrzyma 0 pkt.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD. Pracowników biura mogą również Państwo spotkać na różnych wydarzeniach organizowanych na terenie gmin LGD.
Odsłon: 485
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 341
Wizyt dzisiaj: 385
Wszystkich wizyt: 688052
Archiwum